Как се пише отлична теза за Националното външно оценяване след 7. клас

Всяка година се провежда Национално външно оценяване за 7. клас – изпит, който оценява способностите на учениците и който дава възможността за прием в желаното училище.

Националното външно оценяване по български език и литература включва два модула – тест за замерване нивото на компетентностите по български език и литература и преразказ на неизучаван текст с дидактическа задача.

Особено внимание се отделя на последния въпрос от първи модул, който изисква от кандидат-гимназиста да напише теза въз основа на даден цитат от изучено произведение на български автор. Правилно структурираната, логически обоснованата и аргументирана теза е ключ към получаването на максимален брой точки – общо 6.

Образователен център „Отличник“ публикува изискванията за написване на отговор на литературен въпрос (теза) по критерии и компетентности за максимално оценяване на кандидат-гимназиалния изпит:

1. Началното изречение трябва да включва основни ключови думи и изрази, заложени в самото условие на задачата.

2. Включете жанра на творбата в зависимост от това, дали е епическо или лирическо произведение: повест, разказ, фейлетон, пътепис; ода, балада, елегия, поема.

3. Тълкувайте смисъла на заложения във въпроса цитат, като използвате аргументи и съждения, които отговарят на критическия анализ на произведението:

– Какъв е основният смисъл на цитата?

– Какви изводи може да бъдат направени въз основа на цитата?

– Какви са използваните художествени средства (метафора, метонимия, риторичен въпрос, епитет)?

4. Оформете отговора си, като използвате:

– основно глаголно време – сегашно историческо;

– висока езикова култура – правописна, граматическа и пунктуационна норма;

– графическо оформяне на текста – яснота и четивност на изказа.

5. Отделните изречения да са изградени в контекстуална цялостност, всяко едно от тях да има смислова и логическа свързаност.

6. Не трябва да се употребяват:

        – въвеждащи думи с подчертана авторска позиция:

Пример: Според мен; По мое мнение; Аз мисля, Писателят иска да каже;

       – преразказ или елементи на преразказ;

       – съдържанието на цитата, а да се тълкува чрез научнокритически анализ.

За улеснение на бъдещите кандидат-гимназисти се публикуват примерни разработки на тези на произведения, изучавани в задължителната учебно-изпитна програма по литература:

              Примерна теза:  Запишете с две-три изречения какво внушава стихът от „На прощаване в 1868 г.“: „Пътят е страшен, но славен“

              Примерен отговор: Посланията на стиха от поемата на Христо Ботев „На прощаване“ внушават категоричния и решителен избор на бунтовника да поеме по пътя на саможертвената гибел. С тази антитезисна метафора се разкрива идеята за извоюването на свободата като висш синовен дълг към народ и родина. Пътят на бунтовника е изпълнен с драматични предизвикателства, защото може да загине, като жертва живота си. Неговият саможертвен подвиг го обезсмъртява в народната памет, което показва най-висшия му идеал – да се бори и умре за свободата на отечеството си.

             Примерна теза:  Запишете с две-три изречения какво внушава изразът от „По жицата“: „Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!“

           Примерен отговор: С реторическото възклицание от разказа на Йордан Йовков „По жицата“ се внушава идеята за мъката, съчувствието и надеждата, които съпътстват човека през житейския му път. Човеколюбието и състраданието като нравствени ценности характеризират образа на Моканина. Обръщението му към бог е вопъл на отчаяние и безпомощност, които изразяват трагизма в човешката участ. Това е болезнена въздишка на съпреживяно нещастие по видяната човешка мъка. Светът се осмисля като алегория на човешкото страдание.

матура
Designed by Pressfoto / Freepik


«

»

« Към всички статии