Курсова работа – успешен шанс за студента

Всеки един студент се изправя пред предизвикателството да изготви съдържателна и тематична курсова работа по изискване на преподавателя в съответната дисциплина. По същество курсовата работа е опит студентът да се освободи по даден изпит или да положи изпит чрез нея, като тя формира процент от оценяването.

Какво представлява курсовата работа?

Курсовата работа е научен труд, чрез който студентът работи самостоятелно по зададената му тема, като търси научни разработки за нея с цел да защити и разреши проблема. Спазва и прецизира основните авторитетни източници, които най-често са светила в областта на научното знание, като по този начин изгражда своята критическа оценка и провежда емпиричното си изследване. Разработката на курсовата работа се извършва под прякото ръководство на научния ръководител, който дава основни насоки и модели за изготвянето ù. Целта на един такъв научен труд е да се покаже степента на аналитични умения между теория и практика, които придобива студентът.

Какви умения придобива студентът?

 • да селектира информация по темата чрез библиографска селекция;
 • да работи с различни източници по темата и да формира аналитично мислене;
 • да изгражда своя академичен езиковедски стил на писане;
 • да получи нови знания, които надграждат и разширяват познавателния му спектър.

Какво съдържа курсовата работа?

 • Увод – там се упоменават актуалност на разработката, цел, задачи, предмет, обект, научна хипотеза, методи, синтезирано представяне на автори и школи, работили по проблема.
 • Основен текст (изложение) – същинската работа по проблема. Споменават се основни теоретико-практически постановки, представя се същността на изследвания предмет, провежда се аналитично изследване и се анализират резултатите от него.
 • Заключение – правят се изводи и обобщения, които са постигнати въз основа на проведеното изследване.

Какви са изискванията за написване на курсова работа?

 • да е с обем от 25–30 стандартни страници;
 • да е технически форматирана според изискванията на ВУЗ-а;
 • да са спазени критериите за езикови норми, адекватност на научния изказ, логичност и последователност на изложения проблем, достоверност на данните;
 • прилежно да се цитират литературните източници;
 • обективност, аналитичност и актуалност на разработената тема;
 • спазване на композиционната структура: увод, теза, изложение, заключение, приложения, библиография.

Курсовата работа е мерило за познавателното равнище на студента и шанс да представи успешно себе си в научната област по съответната специалност.

курсова работа писане на текст


«

»

« Към всички статии