Правила при изписване на абревиатури: БАН е отговорен или БАН е отговорно?

Българската езикова система отрежда важно място на абревиатурите и съгласувателните принципи, които действат при формирането на граматически правилно изречение. За да може синтактично вярно да се конструира изречението, трябва да се знае смисълът на абревиатурното съкращение. В заглавието е използван примерът за БАН, което на преводим език означава Българска академия на науките. Оттук следва да се направи изводът, че щом е носител на женски род, то глаголното име, към което се отнася, заема същите граматическите признаци. Следователно и двата заглавни примера са заблуждаващи, защото и двата са грешни.

Примери:

БАН е отговорна за научното развитие. = Българска академия на науките (женски род)

МВР е извършило проверки по адреси. = Министерство на вътрешните работи (среден род)

Всички останали опити за звуково напасване на изречението са погрешни, защото водещ е съгласувателният принцип по род и число.

Важно е да се уточни, че при инициални съкращения на съществителни собствени имена изписването им е винаги с главни букви. При дешифрирането им обаче се нарушава правописното правило и често се среща целите наименования да бъдат изписани с главни букви.

Абревиатура Правилно изписване Грешно изписване
БАН Българска академия на науките Българска Академия на Науките
БНБ Българска народна банка Българска Народна Банка
НАП Национална агенция за приходите Национална Агенция за Приходите

 

Освен че правописът може да пострада при абревиатурни названия, се среща и употребата на нечленувани конструкции в изречения. Трябва да се прави разлика при употребата на съставни съществителни собствени имена в текст и изписани като означения на табели. Когато са сложени в дискурса, задължително е тяхното членуване, заради означаването им като единични, уникални по своята същност обекти.

Пример:

Министерство на външните работи ще даде пресконференция. – грешен вариант

МинистерствоТО на външните работи ще даде пресконференция. – правилен вариант

Днес Българска национална телевизия излъчи документален филм.  – грешен вариант

Днес БългарскаТА национална телевизия излъчи документален филм. – правилен вариант

До известна степен е нормално това правило да се нарушава, тъй като често срещаните съставни наименования в практическия български език са със засилена употреба и се схващат като лични имена.

При всички разгледани случаи трябва да се съблюдават съгласувателните и граматическите показатели в случаите, когато даденото наименование влиза в употреба на езиковата практика.

правопис на абревиатури

 

 


«

»

« Към всички статии