Публикации на тема „критерии“


Как се пише отлична теза за Националното външно оценяване след 7. клас

Всяка година се провежда Национално външно оценяване за 7. клас – изпит, който оценява способностите на учениците и който дава възможността за прием в желаното училище.

Националното външно оценяване по български език и литература включва два модула – тест за замерване нивото на компетентностите по български език и литература и преразказ на неизучаван текст с дидактическа задача.

Особено внимание се отделя на последния въпрос от първи модул, който изисква от кандидат-гимназиста да напише теза въз основа на даден цитат от изучено произведение на български автор. Правилно структурираната, логически обоснованата и аргументирана теза е ключ към получаването на максимален брой точки – общо 6.

Образователен център „Отличник“ публикува изискванията за написване на отговор на литературен въпрос (теза) по критерии и компетентности за максимално оценяване на кандидат-гимназиалния изпит:

1. Началното изречение трябва да включва основни ключови думи и изрази, заложени в самото условие на задачата.

2. Включете жанра на творбата в зависимост от това, дали е епическо или лирическо произведение: повест, разказ, фейлетон, пътепис; ода, балада, елегия, поема.

3. Тълкувайте смисъла на заложения във въпроса цитат, като използвате аргументи и съждения, които отговарят на критическия анализ на произведението:

– Какъв е основният смисъл на цитата?

– Какви изводи може да бъдат направени въз основа на цитата?

– Какви са използваните художествени средства (метафора, метонимия, риторичен въпрос, епитет)?

4. Оформете отговора си, като използвате:

– основно глаголно време – сегашно историческо;

– висока езикова култура – правописна, граматическа и пунктуационна норма;

– графическо оформяне на текста – яснота и четивност на изказа.

5. Отделните изречения да са изградени в контекстуална цялостност, всяко едно от тях да има смислова и логическа свързаност.

6. Не трябва да се употребяват:

        – въвеждащи думи с подчертана авторска позиция:

Пример: Според мен; По мое мнение; Аз мисля, Писателят иска да каже;

       – преразказ или елементи на преразказ;

       – съдържанието на цитата, а да се тълкува чрез научнокритически анализ.

За улеснение на бъдещите кандидат-гимназисти се публикуват примерни разработки на тези на произведения, изучавани в задължителната учебно-изпитна програма по литература:

              Примерна теза:  Запишете с две-три изречения какво внушава стихът от „На прощаване в 1868 г.“: „Пътят е страшен, но славен“

              Примерен отговор: Посланията на стиха от поемата на Христо Ботев „На прощаване“ внушават категоричния и решителен избор на бунтовника да поеме по пътя на саможертвената гибел. С тази антитезисна метафора се разкрива идеята за извоюването на свободата като висш синовен дълг към народ и родина. Пътят на бунтовника е изпълнен с драматични предизвикателства, защото може да загине, като жертва живота си. Неговият саможертвен подвиг го обезсмъртява в народната памет, което показва най-висшия му идеал – да се бори и умре за свободата на отечеството си.

             Примерна теза:  Запишете с две-три изречения какво внушава изразът от „По жицата“: „Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!“

           Примерен отговор: С реторическото възклицание от разказа на Йордан Йовков „По жицата“ се внушава идеята за мъката, съчувствието и надеждата, които съпътстват човека през житейския му път. Човеколюбието и състраданието като нравствени ценности характеризират образа на Моканина. Обръщението му към бог е вопъл на отчаяние и безпомощност, които изразяват трагизма в човешката участ. Това е болезнена въздишка на съпреживяно нещастие по видяната човешка мъка. Светът се осмисля като алегория на човешкото страдание.

матура
Designed by Pressfoto / Freepik


Критерии за оценяване на трансформиращ преразказ с дидактическа задача според изискванията на МОН

Трансформиращият преразказ с дидактическа задача напрактика обхваща втори модул от Националното външно оценяване за седмокласници. Има за цел да установи способностите на ученика да предава чужда реч, в зависимост от типа задача, която му е поставена – или от неутрален разказвач, или от името на герой. От максималния брой точки 100 за формиране на отличен резултат този модул дава 35. Критериите за оценяване на преразказ са осем на брой и обхващат следните езиковедски параметри:

  • по отношение съдържанието на художествения текст;
  • по отношение на дидактическата задача;
  • по отношение на изграждане на микротекстове с интерпретативен характер;
  • по отношение на преобразуването на прека реч;
  • по отношение на използване на основно глаголно време;
  • по отношение на спазването на граматичната, правописната и пунктуационната норма;
  • по отношение на лексикалната култура;
  • по отношение на графичното оформяне на текста.

трансформиращ преразказ