Публикации на тема „преразказ“


Изисквания за написване на трансформиращ преразказ с дидактическа задача

1. Същност на трансформиращия преразказ

Самото наименование произлиза от латинската дума за трансформация, която има своята синонимна замяна на преобразуване, видоизменяне. Това е вид преразказ, чрез който се възпроизвежда чужд текст, но в който преразказ има определена дидактическа задача, към която преразказващият е необходимо да се придържи.  Дидактическата задача определя начина, по който ще се осъществи преобразуването на чуждия текст – било то от името на някой герой, било то от неутрален разказвач.

2. Типове трансформиращ преразказ с дидактическа задача

 •  Трансформиращ преразказ с дидактическа задача от неутрален разказвач – изискването е чуждият текст да се предаде от независим наблюдател на случващото се в сюжетното действие. Самият преразказващ сякаш изземва функциите на повествователя и преразказва случката като свидетел. Особеностите, към които е необходимо да се придържи ученикът, са свързани с основното глаголно време – сегашно историческо, като не се изключват и спомагателни глаголни времена и наклонения, в зависимост от сюжетното действие. Съдържанието на художественото действие трябва да се предаде вярно, увлекателно и изчерпателно, като не се допускат логически несъответствия с структурното подреждане на епизодите, добавяне на несъществуващи моменти или интерпретация на съдържанието. Пряката реч се преобразува в непряка, като ученикът се придържа към оформянето на текста спрямо нормите на книжовния български език.
 • Трансформиращ преразказ с дидактическа задача от името на герой – изискването е чуждият текст да се предаде от някой от зададените герои, като за преразказващия е необходимо да влезе в ролята на съответния герой, сякаш ходи с неговите обувки и върши неговите действия. Основното глаголно време е минало свършено време, като не се изключват и спомагателни глаголни времена и наклонения, в зависимост от сюжетното действие. Епизодите, в които не участва героят, или не се преразказват, или ако са необходими за логическата последователност на сюжетното действие, се преразказват в сложна глаголна форма на -л, -ла, -ло, -ли. Съдържанието на художественото действие трябва да се предаде вярно, увлекателно и изчерпателно, като не се допускат логически несъответствия с структурното подреждане на епизодите, добавяне на несъществуващи моменти или интерпретация на съдържанието. Пряката реч се преобразува в непряка, като ученикът се придържа към оформянето на текста спрямо нормите на книжовния български език.

3. Какво трябва да има предвид ученикът при преразказ с дидактическа задача:

 • Типа дидактическа задача;
 • Глаголното време;
 • Предаването на пряка в непряка реч;
 • Необходимостта от включване или изключване на текстове с описателна характеристика;
 • Кои части от сюжетното действие да преразкаже сбито, кои – подробно и кои да не включва;
 • Типът изказ да бъде въздействащ, увлекателен и четивен;
 • Да предаде съдържанието в съответствие с правописните, граматическите и пунктуационните норми на съвременния книжовен български език;
 • Да се спазват изискванията за графично оформяне на отделните абзаци от текста;
 • Да не допуска епизоди с коментарен (интерпретативен) характер, в които да изразява лична позиция, а да се придържа стриктно към съдържанието, което повествователят е създал.

преразказ