Публикации на тема „трансформиращ преразказ“


Критерии за оценяване на трансформиращ преразказ с дидактическа задача според изискванията на МОН

Трансформиращият преразказ с дидактическа задача напрактика обхваща втори модул от Националното външно оценяване за седмокласници. Има за цел да установи способностите на ученика да предава чужда реч, в зависимост от типа задача, която му е поставена – или от неутрален разказвач, или от името на герой. От максималния брой точки 100 за формиране на отличен резултат този модул дава 35. Критериите за оценяване на преразказ са осем на брой и обхващат следните езиковедски параметри:

 • по отношение съдържанието на художествения текст;
 • по отношение на дидактическата задача;
 • по отношение на изграждане на микротекстове с интерпретативен характер;
 • по отношение на преобразуването на прека реч;
 • по отношение на използване на основно глаголно време;
 • по отношение на спазването на граматичната, правописната и пунктуационната норма;
 • по отношение на лексикалната култура;
 • по отношение на графичното оформяне на текста.

трансформиращ преразказ


Изисквания за написване на трансформиращ преразказ с дидактическа задача

1. Същност на трансформиращия преразказ

Самото наименование произлиза от латинската дума за трансформация, която има своята синонимна замяна на преобразуване, видоизменяне. Това е вид преразказ, чрез който се възпроизвежда чужд текст, но в който преразказ има определена дидактическа задача, към която преразказващият е необходимо да се придържи.  Дидактическата задача определя начина, по който ще се осъществи преобразуването на чуждия текст – било то от името на някой герой, било то от неутрален разказвач.

2. Типове трансформиращ преразказ с дидактическа задача

 •  Трансформиращ преразказ с дидактическа задача от неутрален разказвач – изискването е чуждият текст да се предаде от независим наблюдател на случващото се в сюжетното действие. Самият преразказващ сякаш изземва функциите на повествователя и преразказва случката като свидетел. Особеностите, към които е необходимо да се придържи ученикът, са свързани с основното глаголно време – сегашно историческо, като не се изключват и спомагателни глаголни времена и наклонения, в зависимост от сюжетното действие. Съдържанието на художественото действие трябва да се предаде вярно, увлекателно и изчерпателно, като не се допускат логически несъответствия с структурното подреждане на епизодите, добавяне на несъществуващи моменти или интерпретация на съдържанието. Пряката реч се преобразува в непряка, като ученикът се придържа към оформянето на текста спрямо нормите на книжовния български език.
 • Трансформиращ преразказ с дидактическа задача от името на герой – изискването е чуждият текст да се предаде от някой от зададените герои, като за преразказващия е необходимо да влезе в ролята на съответния герой, сякаш ходи с неговите обувки и върши неговите действия. Основното глаголно време е минало свършено време, като не се изключват и спомагателни глаголни времена и наклонения, в зависимост от сюжетното действие. Епизодите, в които не участва героят, или не се преразказват, или ако са необходими за логическата последователност на сюжетното действие, се преразказват в сложна глаголна форма на -л, -ла, -ло, -ли. Съдържанието на художественото действие трябва да се предаде вярно, увлекателно и изчерпателно, като не се допускат логически несъответствия с структурното подреждане на епизодите, добавяне на несъществуващи моменти или интерпретация на съдържанието. Пряката реч се преобразува в непряка, като ученикът се придържа към оформянето на текста спрямо нормите на книжовния български език.

3. Какво трябва да има предвид ученикът при преразказ с дидактическа задача:

 • Типа дидактическа задача;
 • Глаголното време;
 • Предаването на пряка в непряка реч;
 • Необходимостта от включване или изключване на текстове с описателна характеристика;
 • Кои части от сюжетното действие да преразкаже сбито, кои – подробно и кои да не включва;
 • Типът изказ да бъде въздействащ, увлекателен и четивен;
 • Да предаде съдържанието в съответствие с правописните, граматическите и пунктуационните норми на съвременния книжовен български език;
 • Да се спазват изискванията за графично оформяне на отделните абзаци от текста;
 • Да не допуска епизоди с коментарен (интерпретативен) характер, в които да изразява лична позиция, а да се придържа стриктно към съдържанието, което повествователят е създал.

преразказ