Кандидат-гимназист, кандидат гимназист или кандидатгимназист?

Въпросът със слятото, полуслятото и разделното писане на имената засяга принципите на правописа. Преди всичко се отнася за изписването на сложните думи, съставени от две или повече взаимозависими в смислово и синтактично отношение думи. Дали дадена дума да се изпише слято, с тире или разделно, се оформя в културното съзнание като сложен правоговорен и правописен езиковедски проблем.

Има правила, които улесняват заучаването на конкретни думи. В примера, изложен в заглавието, най-лесният начин да се разбере как да се изпише правилно, е мислено да се членуват нейните съставки. Когато се създава отношение на корелация между тях, тогава успешно сме направили проверката.

Пример:

кандидатът гимназист – няма отношение на корелация, думите не се възприемат като близки, с единно значение;

кандидат гимназистът – думите се възприемат в отношение на единно значение.

При тази проверка, когато се членува втората от две зависими думи, то тогава изписването е полуслято:

Пример: кандидат-гимназист = кандидат- гимназистЪТ

кандидат-студент = кандидат-студентЪТ

министър-председател = министър-председателЯТ

помощник-режисьор = помощник-режисьорЪТ

В другия случай, когато може да се членува първата от две зависими думи, тогава писането е разделно:

Пример: къща музей = къщаТА музей (Не: къща музеят)

писател модернист = писателЯТ модернист (Не: писател модернистът)

студент първокурсник = студентЪТ първокурсник (Не: студент първокурсникът)

Изписването на сложните думи не е лесен процес, защото е изцяло подчинен на синтактичното единство на думите – това дали те са в равноправно или неравноправно отношение помежду си. В случаите с полуслято и слято писане има неравноправност между думите – едната е главна, другата – нейна подчинена. При разделното писане се наблюдава равноправност, което показва, че двете думи са в зависимост една спрямо друга, но са и делими по смисъл.

Изведените правила са лесни начини за навременно уточняване на иначе усложнения правопис на думи със слято, полуслято и разделно писане.

кандидат-гимназист

 

 


«

»

« Към всички статии