Подготовка по български език и литература

Работата с ученици е едновременно удоволствие и отговорност, защото най-важното в процеса на обучение е постигането на високи резултати с индивидуално разработена методика към всеки ученик. За нуждите на целенасоченото обучение на кандидат-гимназисти и кандидат-зрелостници се работи с авторски учебни помагала по литература, които имат за цел да улеснят процеса на възприемане, осмисляне, научаване и затвърждаване на урочните знания. Така няма да се губи време в излишното диктуване на теми, както и ученикът ще бъде лишен от неудобството да търси информация за автора и съответното произведение. Нашият екип от професионалисти е ангажиран с целенасочената подготовка по български език и литература на ученици от 5. до 12. клас, като в процеса на работа се обръща индивидуално внимание на всяко дете независимо дали се обучава в група, или самостоятелно.

За да се поддържа постоянно ниво на практически знания и умения, на ученика ще му бъдат възлагани домашни работи, тестове, упражнения, както и ще бъдат прилагани устни изпитвания. Процесът на подготовка изцяло е съобразен с държавните образователни изисквания.

Вие, родители, ще бъдете уведомявани относно протичането на подготовката и нивото на успеваемост на Вашето дете в различните етапи на усвояване на знания.

„Отличник“ разчита на висококвалифициран екип с богат педагогически опит и отношение към изграждането на една мотивирана, целенасочена и приятелска атмосфера на преподаване.

 • Удовлетворение от ученето – в Образователен център „Отличник“ вниманието е насочено към отделния ученик. Процесът на учене е сложен и индивидуален, защото пряко зависи от ученическите потребности и нагласи. Осъзнаваме нуждата от изграждане на мотивация и отговорност към знанието като фундамент за успешното формиране на ученика в личност. В този смисъл приоритет в подготовката на курсиста е предоставянето на нормална работна атмосфера, съчетана с изпитана методика за по-лесно усвояване на знанията.
 • Знанието като инвестиция – в днешно време знанието е ключът към успешната реализация. Ако се перифразира Декартовото послание: „Мисля, значи съм“ в „Зная, следователно съм“, няма да се изгуби стойността на казаното от просвещенския философ. Развиването на знания, умения, навици в ученето по български език и литература са безценен капитал не само защото са изискуеми при полагане на изпити, а защото се усвоява общата езикова култура, необходима на всекиго.
 • Успех – в процеса на обучение полагаме усилия ученикът да получи сигурност, за да се представи успешно както в училище, така и в изпитна ситуация. Това се постига благодарение на стриктно изработена методика, чрез която последователно, целенасочено и организирано учениците усвояват нови знания, затвърждават ги и практически ги прилагат. В този смисъл домашните работи ще са задължителна част от подготовката. Задачата ни е ученикът да получи увереност в своите знания и свободно да ги използва.
 • Нови възможности – Обучението по български език и литература е фундаментално. Езикът е средство на общуване и усвояването на граматичната, правописната и пунктуационната норма дава възможност за развиване на умения и коректното им прилагане. Литературата като предмет обогатява културното развитие на ученика, спомага за формиране на речников запас, което създава предпоставки за правилна комуникация.
 • Учене с усмивка – Важна предпоставка за мотивираността на един ученик към предмета на обучение е начинът, по който му се представя информацията. Всяка най-трудна материя за усвояване ще бъде обяснена по лесен и достъпен метод така, че ученикът да не изпитва затруднения и дискомфорт в процеса на самоподготовка. Така възприемането на нови знания и затвърждаването на старите става по-качествено и по-ефективно. В образователния център спазваме правилото, че ученето трябва да се превърне в удоволствие, а не в тежко бреме.

Целите на Образователен център „Отличник“ са свързани с постигането на високи резултати на учениците в обучението по български език и литература. Всеки ученик на oбразователния център се ползва от извънредното право в рамките на до 2 часа в периода на обучение да получи безплатна консултация само при нужда и по преценка на преподавателя. Планът на обучение е съобразен със стандартните държавни образователни изисквания. В Образователен център „Отличник“ се дава възможност да изберете измежду групова, индивидуална и надомна форма на обучение.В етапите на подготовка родителите стриктно ще бъдат уведомявани. От изключително важно значение за нас е всеки родител да бъде навременно информиран за това, как се представя ученикът.

В зависимост от класа на ученика се подхожда към различен вид подготовка – поддържащо, надграждащо и фокус обучение.

 • Поддържащо обучение – отнася се за ученици в прогимназиален етап на образование (5. и 6. клас). При този тип обучение на ученика основно се помага в подготовката за училище, върви се по учебния план, като се систематизират знанията с цел по-лесното им възприемане и научаване. Дават се домашни задачи, тестове, упражнения, диктовки, правят се преразкази, за да може материалът практически да бъде усвоен от ученика. В този етап практическото усвояване на важни езикови правила е от съществено значение за представянето на ученика на държавното външно оценяване след 7. клас.
  Учебни програми за 5 клас: български език · литература
  Учебни програми за 6 клас: български език · литература
 • Надграждащо обучение – отнася се за ученици в гимназиален етап на образование (8., 9., 10. и 11. клас). При този тип обучение на ученика основно се помага в работата с литературни текстове, изгражда се критически подход към самото произведение, както и се набляга върху уменията за писане на литературноинтерпретативно съчинение или литературно есе.
  Учебни програми за 8 клас: български език · литература
  Учебна програма за 9 клас: литература
  Учебна програма за 10 клас: литература
  Учебна програма за 11 клас: литература
 • Фокус обучение – отнася се за ученици от 7. и 12. клас, на които им предстоят матури. Обучението е целенасочено и систематично. В този етап се върви по утвърдените от МОН кандидат-гимназиални и кандидат-зрелостни програми. Правят се мащабни преговори по българска граматика, правопис и пунктуация, които покриват предишни учебни години, след което се взема текущият материал, както следва – по български език и литература. В изпитната програмата за 7. клас трансформиращият преразказ е важна част от формирането на общата оценка, а в 12. клас – литературноинтерпретативно съчинение или литературно есе. За да се постигнат максимални резултати, учениците трябва да бъдат подготвени еднакво добре както по български език, така и по литература. Системата на подготовка включва постоянен контрол и замерване нивото на ученика посредством домашни работи, тестове, упражнения, изпитвания (устни и писмени). Разработените специално за тези класове авторски учебни помагала по литература спомагат за поетапното и лесно възприемане и научаване на материала.
  Учебни програми за 7 клас: български език · литература
  Учебна програма за 12 клас: литература
 • Групово обучение. Маломерни групи с до 8 ученици, чиято численост осигурява протичането на ефективен и планомерен учебен процес. Домашните работи ще са неотменна част от изискванията на учителя. Той стриктно проследява дали са предадени навреме, проверява ги и поставя своята рецензия. При наличието на обезпокоителни пропуски се прави уговорка в удобно време индивидуално да бъдат дообяснени грешките. За проследяване на успеваемостта се правят тестове, упражнения, писмени и устни изпитвания. Задължително в началото на всеки курс се провежда контролно изпитване с цел проследяване нивото на езикова компетентност.
 • Индивидуално обучение. Особено подходящо е при ученици, които бързо се разсейват и трудно се концентрират сред връстниците си. Препоръчва се, когато ученикът има нужда от специално внимание, за да може адекватно и навременно да усвои учебния материал. При този тип обучение фокусът пада върху вземане на нов урок, наблягане върху проблемните места при усвояването му, домашни работи, тестове и упражнения, преговори. Докато ученикът не овладее материята, не се преминава към следващия урок за нови знания. Практическото обучение е широко застъпено като изпитан метод за подготовка. В самото начало на ученика му се прави изпитване с цел определяне нивото на езикова грамотност.
 • Интензивно. Прилага се, когато трябва да се усвои голям обем материал за отрицателно кратко време. По принцип това се случва, когато учениците пренебрегват по една или друга причина подготовката си за задължителния матуритетен изпит по български език и литература или разчитат, че могат да се подготвят сами. Правилното разпределяне на времето за подготовка е от съществено значение, затова ние се ангажираме да Ви изготвим индивидуален план, който да покрива най-важните изисквания за успешно издържана матура. За да се изготви въпросният план, ученикът задължително преминава през контролен изпит за определяне нивото на езикова грамотност и литературна компетентност. Не е невъзможно един ученик да се подготви за кратко време, по-важното е каква воля и мотивация има.
 • Онлайн обучение – наясно сме колко време отнема да се придвижите до образователния център или до мястото, където трябва да се проведат урочните занятия. Затова има алтернатива в съвременния свят, в който живеем. Онлайн обучението се осъществява чрез каналите за комуникация – Skype, Facebook, Viber, Whatsapp, чрез които се прави видео урок. Той по нищо не се отличава с традиционното провеждане на уроците. Изборът остава за Вас – еднакво качество, полезност и отговорност ще получите при всеки от изброените видове обучения.

В зависимост от това, каква форма на обучение  ще предпочетете за Вашето дете, ние Ви предлагаме възможно най-приемливите цени за 1,5 астрономически час (90 мин.). Можете да избирате от типа обучение според личните Ви предпочитания.

Цени за 1,5 астрономически час

Групово обучение до 7 ученици – 30 лв. / 90 мин.
Индивидуално обучение 50 лв. / 90 мин.
Интензивно обучение 50 лв. / 90 мин.

Начин на заплащане

Заплащането се извършва  по банков път. Има възможност да платите на две равни вноски според плана на обучение и периода на записване. Учениците, които се подготвят за матура (7., 10, 11., 12. клас) еднократно заплащат учебни материали, които включват:

 • Тестове, упражнения и др. – 30 лв.
 • Учебно помагало по литература:

– за 7. клас  – 35 лв.;

– за 10. клас – 35 лв.;

– за 12. клас – 50 лв.

При стартирането на всеки курс на обучение ученикът преминава през контролна проверка за определяне нивото на владеене на българския книжовен език. На тази база се определя дали и какви пропуски има, както и доколко е овладяна правописната, граматичната и пунктуационната норма. За да се постигне максимална степен на успеваемост, часовете са съобразени с допустимото време на адекватност и концентрация на ученика. Взема се предвид и самостоятелното време за подготовка, затова уроците при кандидат-гимназистите и кандидат-зрелостниците (кандидат-студентите) са разделени на два пъти седмично по 1,5 астрономически часа. По този начин се постига систематичност в подготвителния процес и се създава възможност за навременен контрол. Пълен курс на обучение се счита от края на месец септември до средата на месец май. При учениците, които ще държат матури (7., 10. и 12. клас), е препоръчително да изкарат пълния курс (от началото на септември до май-юни в зависимост от датата на изпита). При учениците от 5., 6., 8., 9. клас е необходимо веднъж седмично да се провеждат уроци, тъй като обучението е свързано с подготовка за училище. Същото важи и за ученици от 11. клас с тази разлика, че обучението се фокусира в начална фаза на подготовка за държавни зрелостни изпити. При желание от страна на родителите може да се провеждат уроци и два пъти седмично.