Редакция и корекция

Спазването на книжовно-езиковата норма е задължително правило за постигане на съвършения баланс между стилов ритъм и лингвистична коректност. Придържането към граматическите, правописните и пунктуационните изисквания на българския език е придаване допълнителна стойност на текстовия документ. Текстът е писмен изразител на мисълта. Неговият принцип се основава на смислово-съдържателна единна цялост, която да разгърне идеята. Джоузеф Пулицър изказва следното твърдение: „Каквото пишеш, пиши го кратко и те ще го прочетат, пиши ясно и те ще го разберат, пиши образно и те ще го запомнят“. Краткостта в изказа води до динамичност и недвусмисленост спрямо това, което се цели да се предостави като информация. Основава се на правилото да се разгърне една идея, една мисъл без разводняване. Яснотата е постигане на разбираемост – най-важният момент, в който водещ става смисълът на посланието. Образността е постигнато въображение – мерило за емоционалната въздейственост на текста.

Какво е редакция?

Думата произлиза от латински език (redactio) и в превод означава проверка, порядъчност. Редакторът има за цел да приведе текста в неговата стилистична функционалност, т.е. думите и изразите да са употребени точно, недвусмислено и вярно, за да се улесни възприемането на посланието. В този смисъл процесът по редактиране на даден текст е осъществяване на правилна комуникация. Има няколко типа редакция, които българският учен проф. Янакиев извежда:

 • Тропова редакция – некоректно употребените думи и изрази се заместват със синонимни такива, за да се постигне по-голяма яснота и позиционираност на посланието, да се избегнат двусмислиците, ненужните клишета и повторенията. С тази редакция се постига изглаждане на стила и думите започват да си тежат на мястото.
 • Брахиологична редакция – съкращаване на изрази или цели абзаци с цел премахване на стилистични неточности, повторения, думи и изрази, които затрудняват цялостното възприемане на основното послание.
 • Еналогична редакция – разместват се части от изреченската структура, за да се подобри словоредът. По принцип българският език има много гъвкав словоред, но има случаи, в които подредбата на думите в изречение е неправилна, неуместна и изкуствена.
 • Плейонастична редакция – добавят се думи и изрази с цел дообогатяване и доразширяване смисъла на казаното. Телеграфният стил на изразяване е неуместен особено когато се изисква да се напише голям обем съдържание.

От особено важно значение за работата на редактора е знанието, че той не е цензор. Нашата задача е да Ви покажем къде има нужда от стилова поправка на текста, а изборът дали да се съобразите с мнението ни е изцяло на Вас. Окончателното решение е на автора на текста. Редакторът показва слабостите в текста и задава ориентирите за това, как по-ефектно и по-прецизно да бъде изложена информацията.

Какво е корекция?

Както редакторската, така и коректорската намеса в текста са взаимозависими. Преди да се даде окончателният вариант на текста, препоръчително е да премине през вещо коректорско око за проверка на правописни, граматически и пунктуационни грешки. Корекцията на текста изключва намесата в съдържанието – това е работа на редактора. Но ако едното куца, от другото няма значение и обратно. По-иначе казано, ако стилът не е изчистен, едва ли една запетая ще е проблемът. Коректорът е детектив на спазването на книжовно-езиковата норма.

 • Правопис – българският език се осланя не на фонетичното правилото, а на морфологичното, тоест не се пише, както се говори. При трудности в изписването на конкретна дума/думи, препоръчителна е употребата на правописен речник. Чести грешки се допускат при изписването на сложните думи (слято, полуслято и разделно писане), непостоянно и подвижно Ъ, променливо Я, изпадане на съгласни звукове, удвояване на съгласни звукове, правопис на представките пре-/при- и о-/у- и прочее.
 • Пунктуация – колкото и пресилено да звучи, една запетая може да промени смисъла на изреченската фраза. Думата пунктуация означава система за употреба на препинателни знаци, които логически, синтактично и интонационно осъществява членение на текста. Съюзите, вметнатите думи и изрази, обособените части изискват запетаи. Останалите препинателни знаци – точка, двоеточие, тире, кавички, въпросителен и удивителен знак се подчиняват на норми за синтактичния и стилистичния строеж на речта.
 • Граматика – изучава правилния строеж на езика – частите на речта и частите на изречението. Принципът на съгласуването, пълният и краткият член, уместната употреба на системата от глаголни времена, прилагането на падежните остатъци в системата на местоименията, правилото за учтива форма и причастия, бройна и обикновена форма на съществителните имена са част от граматическите особености на българския книжовен език.

Възможността да бъдем полезни в редактирането и коригирането на Вашия текст отговаря на целта, която си поставяме – да бъдете удовлетворени от качеството и професионализма, с който работим.

Изискванията, които си поставяме към Вас, са:

 • оценяване качествата на предоставения текст и обратна връзка към автора;
 • стремеж към безпристрастност с цел постигане на максимален успешен резултат при обработката на текста;
 • авторът задължително се уведомява за редакторската и коректорската намеса, която е упражнена върху неговия текст;
 • координираност и съобразяване с мнението на автора.

Изискванията, които си поставяме към текста, са:

 • изчистен стил, без езикови грешки и неточности, обогатен със стилистиката на българската книжовна лексика;
 • ясно структуриране на езиковите фрази и абзаци с цел по-добра организация на текста;
 • премахване на клишета и жаргонни изрази, двусмислици и повторения, както и на стилови грешки, които не са подходящи за типа текст;
 • оригиналност и достоверност на поднесената информация;
 • спазване правилата на книжовно-езиковата норма – правопис, граматика, пунктуация;
 • точност, разбираемост, логичност, стил;
 • форматиране.

Редактиране и коригиране на:

 • научни трудове (курсови и дипломни работи, реферати, автореферати, дисертации, монографии, сборници и прочее);
 • уебсайтове;
 • рекламни текстове (на брошури, дипляни, флаери и др.);
 • сценарии;
 • субтитри на български език;
 • транскрипция на звуков файл – превръщането на аудио- или видео файлове в текст.

Всички промени и коментари, направени в текста, ще можете да видите. Изпращаме Ви на личния e-mail два файла, като единият е с видимите направени промени, а другият – изчистен. Наш сътрудник ще се свърже с Вас, за да провери дали имате допълнителни изисквания. Държим да бъдем сигурни, че сме Ви предали окончателния вариант на текст по Ваш вкус!

Цената на предоставените услуги се определя от:

 • Обема на текста;
 • Времето за изпълнение;
 • Терминологичния апарат;
 • Вида на първичния документ;
 • Допълнителните изисквания на автора.

Фиксирана минимална цена за изпълнение на поръчка:

1500 – 1800 знака (с интервали): 1,00 лв. – корекция/страница; 5,50 лв. – редакция/страница.

* Цената не е окончателна.

* Цената зависи от специфичните особености на текста.

Заплащане:

Заплащането става по банков път.