Екип

Венцислава Миндова е доктор по обществени комуникации и информационни науки, бакалавър по специалност „Българска филология“. Дипломира се през 2015 г., като темата на нейния дисертационен труд е „Социокултурни модели на убеждаващо въздействие, формиращи българската национална идентичност през XXI век“.

Филолог и доктор по образование, тя подготвя успешно свои ученици за кандидатстудентски изпити, държавни зрелостни изпити, както и за национално външно оценяване по български език и литература. Има дългогодишен педагогически стаж при подготовка на ученици в прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Основен приоритет в обучението на децата е да се полагат грижи за тяхното психическо, мотивационно, координационно развитие, за да могат да развият качества, необходими за по-лесното научаване на даден урочен материал. Теоретико-практическите знания, които получават, се изграждат с усилията на планомерен методически процес.

Като управител на Образователен център „Отличник“ тя е водена от стремежа за изграждане на култура на учене у всеки ученик, за мотивираност и съзнателен стремеж към лично усъвършенстване. Преподаването за нея е удоволствие, а постигнатите резултати – признание.

 

 

 

Мария-Магдалена Ангелова е учител с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“; област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“. Дипломира се през 2018г. като междувременно преминава през педагогическа подготовка за придобиване на професионална квалификация „учител“. През 2019 г. завършва двусеместриална магистърска програма, обвързана към съвременните методи и средства за управление и развитие на организациите, което подпомага осъществяването на иновативни начини за преподаване, а и за условията, в които учител и ученик да могат заедно да постигат желаните успехи. Това е цел на образователния център – да отговаря на постоянно променящата се околна среда и да изгради една стабилна образователна система.

Тя притежава отлични педагогически, социални и комуникативни умения, придобити, от една страна, поради спецификата на завършеното висше образование и от друга страна, поради естеството на извършваната работа в този момент. Преподаването за нея е не просто работа, а призвание. Нейната цел е да вдъхновява, а не да „отегчава“ своите ученици, както често се случва в остарялата образователна система в голяма част от училищата.

В момента учителят се подготвя за следващо ниво на специализация в областта на преподаването, българския език и литературата. Интересите й изцяло са насочени към подготовката на ученици, като съвместява високоефективни образователни технологии и методология за успешно провеждане на учебния час. Педагогическият й подход и мотивацията да изгради у учениците си системни знания позволяват на преподавателя да постига забележителни резултати.