Помощ за студента

Качественото написване на научен труд осигурява на студента увереност и самочувствие при защита на своята бакалавърска или магистърска теза. Ние можем да Ви предложим професионално изпълнение на тема, съобразена изцяло с изискванията на висшето учебно заведение, в което учите. Не само съдържанието е важно, но и правописната култура на представянето му. Достойнствата на изготвения от Вас текст няма да бъдат признати напълно, ако в него изобилства от правописни, пунктуационни и граматически несъвършенства. Безплатно осъществяваме услуга по професионална редакция и корекция на текста, за да бъдете уверени в успеха си.

Можем да Ви бъдем полезни в разработването на следните научни трудове:

 • Курсови работи (или отделни глави, например написване на тезисна част)
 • Дипломни работи (или отделни глави, например написване на тезисна част)
 • Реферати
 • Автореферати
 • Дисертация
 • Академично есе
 • Други

Ние разчитаме на Вас в:

 • Коректно подадена информация относно изискванията на Вашия научен ръководител – за да сме наясно с изискванията на висшето учебно заведение, в което ще се проведе защитата, трябва да знаем възможно най-подробно какви са препоръките на научния Ви ръководител, както и основните базисни предписания, които е задал. Изискванията на научния ръководител са Светият Граал на дипломната работа.
 • Изготвен и одобрен план от научния ръководител за писане на научен труд – за да се подходи към коректното реализиране на съдържанието, трябва да се има предвид планът, по който да се работи. Той представлява неразгърната дипломна работа, ето защо е важна необходимост за правилната ни работа. Ако изпитвате трудности при формулирането на плана, ние можем да Ви помогнем в съставянето му.
 • Съдействие при получаването на допълнителна информация и/или обсъждане на детайли около написването на тезата – съвместното координиране на усилията ни ще доведе до очаквано успешен резултат, затова ние не се свеним да Ви държим в течение както за разработването на дипломния проект, така и за допълнителни въпроси, които възникват по време на работа. Отнасяме се с респект към всеки наш клиент и ценим високо мненията и предложенията в съвместната ни работа.
 • Важни източници, които трябва да присъстват в разработката – всяко едно висше учебно заведение и в частност – всеки един научен ръководител, има предпочитания относно научната литература, която трябва да се използва. Ние вярваме, че имаме ли от Вас тази безценна информация, дипломната Ви работа ще бъде реализирана успешно.

Вие разчитате на нас в:

 • Коректно и професионално изпълнение на заданието;
 • Предаване в примерните срокове на завършения научен труд или глави от него;
 • Безплатна редакторска и коректорска услуга;
 • Преработване на труда спрямо препоръките на научния ръководител;
 • Постоянна комуникация във фазите на изпълнение на поръчката;
 • Безплатна консултация за отлично защитаване;
 • Гарантирана анонимност;
 • Автентичност и уникалност на труда.

Гарантираме Ви 100% авторски труд без плагиатстване!

Визията на текста е първото  нещо, което прави впечатление веднага, след като се отвори файлът. Неподравненото и неоформено съдържание създава впечатление за хаотичност и некомпетентност в работата с настройките на Word, от една страна, а от друга – показва неглижирано отношение спрямо положения труд. Форматирането на документ в стандартизиран вид означава уважение към положения труд.

Технически стандарти при разработване на тема:

Съобразени са с изискванията на Българския държавен стандарт за стандартна машинописна страница

 • Размер на шрифта – Times New Roman 12 или 14 пункта (в зависимост от критериите на ВУЗ-а)
 • Междуредие – 1,5
 • Подравняване от двете страни – задаване на полета — горе (Top), долу (Bot­tom) и дясно (Right) – 2 см, и ляво (Left) – 3,5 см
 • Фиксиране броя на редовете и страниците – 1800 знака – 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите)
 • Графическо оформяне на абзаци – 1,25
 • Работа със стилове в Word
 • Работа с раздели в Word
 • Номериране на страници – без начална и съдържание
 • Цитиране под линия – стандартът за академично издържано цитиране е по БДС 17377-96

Кой и да е научен труд има велико предназначение – учи човека да подрежда идеите сиДипломна работа – този тип научен труд е предназначен за завършващ етап на висше образование. Дипломантът представя в обем 80 – 120 страници своята магистърска теза, с която аргументира позицията си и актуалността на разработения проблем. Състои се от увод, теоретична част, практическа част и заключение. Дипломната работа е необходимост, която дава право на студента да завърши своя курс на обучение след, разбира се, издържани успешно семестриални изпити. Преди да се подходи към написване, трябва да се имат предвид няколко важни стъпки:

 1. Внимателно да се прецизира темата – изборът на тема, по която да напишете своята дипломна работа, трябва да отговаря на Вашите научни и житейски интереси. Препоръка – изберете тема с тесен фокус, а не панорамна, защото рискувате да потънете в необятното море на знанието и да бъдете подложени на унищожителна критика от рецензентите. Или, както казва Еко в един от основните си принципи: „колкото повече се стеснява работното поле, толкова по-добре и по-сигурно се работи“.
 2. Да се проучи дали има достатъчно литература по проблема – изворите, от които ще черпите знание, трябва да се намират лесно и да са налични. Търсете обективност на научните факти, иначе рискувате да попаднете в сферата на баналните компилации от личен характер.
 3. Да се набави необходимата литература и да се подходи към изучаването ù – запомнете, че не е важно да се правите на много учени, а да си набавите материали, които може да понесете, тоест да са лесносмилаеми за ума.
 4. От важно значение е да се работи с план и с бележки, за да се спазва методологическата рамка на изследването.

Тези четири правила са фундаментални за написването на успешна дипломна работа.

Дисертация на докторат – Умберто Еко нарича тази форма на научно-образователна степен „наддипломиране“. По същество дисертацията е оригинална и уникална изследователска работа, на която дисертантът се посвещава три години. Научният принос е най-важният елемент в остойностяването на научния труд, защото научният принос е да кажеш нещо ново. За целта се изследва огромен масив от литература (научни публикации), приложима за проблема, който се разглежда, тоест прави се познавателен анализ на излезлите до момента критически мнения и изследвания по въпроса. Следва вторият етап – систематизиране на информацията – от всичко изчетено само 20% остава полезно за изграждане на тезисната част. Третият етап е същинското написване на дисертационния труд, като структурата е подобна на дипломната работа. Започва се от теоретичната част, за да се осветлят голяма част от непознати хипотези и теории. Не е страшно, ако в хода на изследването се стигне до коренно различна идея от първоначалната. Уводът се написва едва в края, при завършен труд. Обемът на дисертацията е 250 – 400 страници. Задължително условие за завършеност на дисертацията е тя да има и библиография, речник, приложения, именен показалец.

Автореферат – неразделна част от дипломна работа или дисертация, в която сбито се предава основното в съдържанието. Обемът е 20 – 40 страници при дисертация, при дипломна – 5 – 7 страници.

Курсова работа – обем от 15 – 20 страници, достига и до 30 страници. Курсовата работа представлява дете джудже на дипломния проект. Придобиват се навици да се пише академично и стилово издържано съдържание, основано на проучване и селектиране на немалък брой научни публикации. Тук е мястото да се посочи, че всякакъв тип емоционални изрази, риторични възклицания и коментари с патетичен оттенък са недопустими. Курсовата работа е отговор на конкретен проблем, който е поставен в темата. Отговаря на изискванията за увод, основна част и заключение. По изискване на съответния ВУЗ курсовата работа може да съдържа допълнителни елементи като речник, приложения, именен показалец.

Реферат – представлява доклад, чиято цел е да осведоми за проблема, който се разглежда. За ученически реферат обемът е 8 – 10 страници, стандартният във ВУЗ – 15 – 20. В резюме се представя основното съдържание на научни публикации, съпоставят се данни и се извежда проблематиката. Целта на научния текст е коректно систематизиране на информацията по дадено задание. Оценява се теоретичната подготвеност на ученика/студента, както и способността му да прави аргументирани изводи въз основа на масива от информация.

Академично есе – има съществена разлика между философско и академично есе. И двата вида се основават на личната позиция на автора, който чрез различни техники на убеждаването има за цел да убеди в правотата на позицията, която защитава. Състои се от уводна част, в която се формулира основната теза, отговаряща на въпросите кой, какво, къде, кога, теза и привеждане на аргументи, заключение. Подходите, които се използват за постигане на въздейственост, са риторични въпроси, цитирания, акцентиране върху думи и изрази, използване на сентенции, въображаем диалог и прочее.

Целта на всеки научен труд е да докаже заложената теза, а не да покаже колко много знаете от всичко.

Процесът на разработване на научен труд изисква координираност в действията между двете страни, което включва изясняване на казуса, постоянна комуникация при възникване на допълнителни проблеми, вземане на общи решения. Най-общо казано, за да се постигне златната среда, ние следваме следния метод на работа:

 1. Вие изпращате запитване на електронния адрес – трябва да съдържа темата на научния труд, в резюме обяснение за това, каква е целта и задачите, прикачен файл на плана (ако има такъв), одобрен от научния ръководител, телефон и e-mail за обратна връзка.
 2. В рамките на 7 дена се разглежда наличната информация и осъществяваме контакт с Вас, за да Ви уведомим дали имаме възможност да съдействаме.
 3. При положителен отговор от наша страна започва същинската част – написването на научния труд. Отделните глави Ви изпращаме според персоналната договорка и в зависимост от критериите на научния ръководител.
 4. Окончателния вариант получавате след одобрението на научния ръководител за допускане до защита – дотогава може да се наложат преработки и дотогава работим съвместно.

Цените са съобразени с/със:

– индивидуалните предпочитания;

– сложността и спецификата на темата;

– сроковете на изпълнение;

– обема на разработката.

Базови цени за страница

(1500 – 1800 знака с интервали)

Срок на изпълнение 30 дена 20 дена 15 дена експресно
Дисертация По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне
Дипломна работа 8 лв. 9 лв. 10 лв. По договаряне
Курсова работа 8 лв. 9 лв. 10 лв. По договаряне
Реферат 6 лв. 7 лв. 8 лв. По договаряне
Автореферат на дипломна работа 6 лв. 7 лв. 8 лв. По договаряне
Автореферат на дисертация 6 лв. 7 лв. 8 лв. По договаряне
Ученически теми По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне
Презентации 5 лв. 5 лв. 5 лв. По договаряне

* Цените не са окончателни.

** Цената зависи от специфичните особености на темата в процеса на изработка.

Изпратете Вашето запитване и в най-кратки срокове ще се свържем с Вас, за да Ви предложим възможно най-добрата оферта.

Теми на технически и естествени науки не се приемат.

Предлагаме пълен пакет:

 • Дисертация
 • Презентация
 • Автореферат